Bảng hộp mica di động đă hoàn thiện chờ kiểm tra (1, 2, 4, 5,)