Text Box:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khung bảng
Chi tiết
Đinh ghim
Chi tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
Núm xoay 
Chi tiết
 
 
 
 
 Chốt hăm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết cấu chân đế
Chi tiết

Kết cấu Bulong
Chi tiết
 
 
Thanh thép 
Chi tiết
Bánh xe
Chi tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng đa năng có chân di động (3 trong 1)
Bảng ghim tích hợp với Bảng viết Bút lông ( Bảng từ )trên cùng một bảng
Kích thước :1250 x 800, 1250 x 1800, 1250 x 2400.                                   Trở về trang trước               Giá chi tiết